Akçay Barajı bölgesinde imar yasağı olan yerler ortaya çıktı.

Pamukova Eskiyayla Akçay Havzası bölgesinde 3 tane derenin ve onlarca kaynak küçük dere sularının birleştiği Akçay Havzasında toplanacak suların biriktirilmesi için yapılan 70 m derinliğinde olacak sunni göletin koruma altına alınan bölge haritası ortaya çıktı.

Akçay Barajı bölgesinde imar yasağı olan yerler ortaya çıktı.

 SASKİ tarafından 1960 yılında Adapazarı’na götürülen ve Adapazarı’nın köylerine içme suyu organizasyonunu yapan o günün ADASU Büyükşehir Belediyesine bağlı tatlı su temin eden kuruluşu Büyük Şehir Yasası çıktıktan sonra 2014 tarihinde ADASU’un adının değiştirilerek SASKİ yapılmasından sonra, Akçay bölgesinde toplanacak olan suların baraj haline getirilerek önce Sapanca’ya sonrada Adapazarı’na  içme suyu olarak projelendirilmesi için yapılan çalışmalar sonunda 2 yıldır Akçay da devam eden Nur İnşaat ve Akgenç İnşaat firmasının ortaklaşa yüklenici firma olarak yaptıkları çalışmalar sona yaklaştı. Baraj çalışmalarında oluşturulan göletin Akçay değirmenler mevkisinde önünün kapatılması çalışmaları hızla devam ederken pamukovahaber olarak bölgenin havza haritasını bulduk ve ilk yayınlayan haber sitesi olacağız.

Pamukova haber tarafından yayınlanan Akçay Su Havzası Haritası uzun yıllardan beri yapılan toplantılar sonunda bölgede nelerin yasak olacağı, nelerin serbest olacağına dair süreçler de tamamlandıktan sonra itirazlarında bitiminden sonra SASKİ tarafından fotoğraf olarak yayınlandı.

AKÇAY HAVZASINDA İMAR YASAĞI YANINDA YAPILMIŞ OLANLAR YAPILAR VARSA MUTLAKA SASKİ DEN İZİN ALINARAK REVİZE EDİLECEK.

Pamukova belediyesi ne SASKİ tarafından gönderilen bildirimde mutlaka imar izni için bundan böyle SASKİ den de izin alınması gerektiği tebliği edilmesinden sonra bölgede yapılaşma tamamen durduruldu.

SU HAVZASINDA KALAN YERLERDE NELER YASAKLANDI.

Koruma Alanı ve bu Alanlarda Alınacak Tedbirler.

MADDE: 6

Yüzeysel İçmesuyu Kaynaklarında Uyulması Gereken Esaslar şunlardır.

a)  Katı ve sıvı atıklar dökülmez.

b)  Yakıt Motorlu araç çalıştırılmaz.

c)  Yüzme, su üstü, su altı sporlar ve kültür balıkçılığı yapılmaz. Kürek, yelken ve balık tutma faaliyetleri su alma noktası 300 m’den daha yakın olmamak kaydı ile izin verilebilir.

d)  Kaynaklar üzerinde ilaçlama vb. faaliyetler yapılmaz.

İçmesuyu Havzalarından Uyulması Gereken Esaslar.

MADDE: 7

a)  İçmesuyu havzalarından SASKİ görüşü alınmak suretiyle imar planlarının hazırlanması esastır. SASKİ görüşü bulunmayan mevcut planların SASKİ görüşü alınarak yönetmelik hükümlerine göre revize edilmesi esastır. Planlar bu şartlarda hazırlanıncaya veya revize edilinceye kadar yapılaşma izni (münferit görüş) verilmez.

Yetkili kurumlar tarafından hazırlanan veya revize edilen teklif planları SASKİ’ya sunulur. SASKİ Yönetim Kurulu tarafından incelenerek görüşü ile birlikte Genel Kurul’a gönderilir. Gönderilen teklif imar planları Genel Kurul tarafından uygun görülmesi halinde SASKİ görüşü olarak geçerlidir.

SASKİ tarafından görüş verildikten sonra plan tadilatı veya revizyon yapılması halinde yeniden SASKİ görüşü alınması mecberudir.

b)  SASKİ görüşü doğrultusunda yürürlüğe giren imar planlı alanlarda her türlü yapı ve tesislere ilgili idari merciler taragından mer’i mevzuat hükümlerine (plan şartları ve imar mevzuatı) göre izin ve ruhsat verilir.

c)  İmar planlarının SASKİ master planlarında belirtilen mevcut ve planlanan altyapı arıtma ve uzaklaştırma tesislerin kapasitelerine uygun olması

d)  Her havzanın özel durumuna göre dere mutlak koruma alanında yapılacak olan fezeyan kontrolü, kolektör ve dere islah projlerinde belirlenmiş olan mesafelerin korunması

e)  Bu yönetmeliğin ilgili hükümlerine uyulması şartışla. Orman alanları ile alakalı olarak Orman Teşkilatından alınan görüşlere uygun olmalı

f)  SASKİ’nun mevcut ve planlanan havza koruma, su temini, atıksu ve yağmursuyu tesisleri ile hizmet birimleri için ihtiyaç duyacağı hizmet alanlarının planlarda ayrılmış olması şartı aranır.

Mutlak Koruma Alanlarında (0-100m)

a)  Arıtma tesisi hariç hangi maksatla olursa olsun biçbir şekilde yapı yapılamaz. İskana açılamaz, turizm alanı kurulamaz. Tabi yapıyı bozucu veya toprak geçirimliliğini önleyici faaliyetlar yapılamaz. Bu alanlar otopark, tır garajı vb maksatlarla kullanılamaz.

b)  Sanayi tesisleri, serbest bölgeler ve tatil köyleri kurulamaz.

c)  Ziraat yapılamaz.

d)  Hayvancılık yapılamaz.

e)  Mutlak koruma alanları. SASKİ tarafından bir program dahilinde kamulaştırılır.

f)  Özel ve kamu kuruluşları tarafından SASKİ’nin görüşü alınarak havza anamenejman planı hazırlanması esastır. Bu planlar çerçevesinde ağaçlanrıdma yapılabilir. Gezi, seyir ve açık spor alanları ve balık tutma cepleri teşkil edilebilir. Bu cepler su alma yapısına 300m den daha yakın olamaz.

g)  Mevcut gayri sihhi müesseler kaldırılır, yenilerine izin verilemez.

h)  Sıvı ve katı atıklar dökülemez, depolanamaz.

İ)  Toprak, taş, kum, kil ve maden ocağı vb. açılamaz ve işletilimez.

J)  Mezarlık kurulamaz.

K)  Bu alanlarda bölgenin havza ilanından önce yapılmış yapılar bir program dahilin de kamulaşıtırılır. Kamulaştırılıncaya kadar Atıksuların Kanalizasyon Deşarj Yönetmeliğinde belirtilen atıksu tedbirleri aldırılır.

Kısa Mesafeli Koruma Alanları (100 - 1000m)

a)  Bu alanlarda 7. Maddenin a,b,c,d,g,h,i ve j hükümleri aynen geçerlidir.

b)  Özel ve kamu kuruluşları tarafından idarenin görüşü alınarak havza amenejman planı hazırlanması esastır. Bu planlar çerçevesinde ağaçlandırma yapılarak, geze, seyir ve açık spor alanları yapılabilir.

c) Bu alanlarda kalan ve bölgenin havza ilanından önce yapılmış olan mevcut yapılar dondurulmuş. Dondurulan binalar mevcut oturma alanında değişiklik yapmamak kullanım maksadını değiştirmemek ve atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliğinde belirtilen atıksu önlemlerini almak şartıyla gerekli tadilat ve bakım yapılabilir.

d)  Kontrolu otlatma, suni gübre ve tarım ilaçları kullanmamak şartıyla tarımsal faaliyetler (organik tarım) Tarım ve Köyişleri Bakanlığının kontrol ve denetiminde izin verilir. Ayrıca erozyonu azaltıcı metodların uygulanması esastır.

e)  Zorunlu hallerde yolların bu alandan geçecek olan kısımlarında sadece ulaşımla ilgili işlevlerine gerekli tedbirlerin alınması şartıyla izin verilir. Dinlenme tesisi, akaryakıt istasyonu vb. tesisler yapılamaz.

 

Orta Mesafeli Koruma alanları (1000-2000 m)

a)  Her türlü sanayi ve depolama maksatlı yapılar

Serbest bölge,

Her türlü okul ve yüksek öğretim kurumu

Turizm

Hastane,

Akaryakıt istasyonu,

Havyancılık tesisleri,

Sunni gübre, kalıcı ve zehirli zirai mücedele ilaçları kullanan zirai faaliyet,

Her türlü kimyevi madde, yakıt depoları,

Katı atık ve artıkların depolanması ve atılmasına,

Çöp toplanma ve imha merkezi,

Mezarlık,

Basit örtü mahiyetindeki seralar hariç, beton temel ve çelik seralar yapılamaz.

Uzun Mesafeli Koruma Alanlarında (2000 m – Havza sınırı arası) :

a)  Liste 1 de ler alan sanayiler

     2-Serbest bölge,

     3-Sunni gübre ve zirai mücedele ilaçları kullanılan ziraat,

   4-Çöp toplama ve imha merkezi,

   5-Her Türlü kimyevi madde ve yakıt depoları yapılamaz.

 

YASAKLARA UYMAYANLAR İLE İLGİLİ HANGİ MÜEYİDELER UYGULANIR.

Medde 9:

Su Kaynaklarının kirlenmeye karpyı korunması ile ilgili olarak bu yönetmelikteki yasaklara aykırı hareket edenler veya mükelefiyetlere uymayanlar hakkında yasaklara aykırı durum, fiili veya mükelefiyetlerin yerine getirilmediğinin tesbiti halinde SASKİ Genel Müdürlüğü tarafından aşağıdaki işlemler uygulanır.

a)  En az iki SASKİ görevlisi tarafından bir zabıt tanzim edilir. Yönetmelikteki yasaklara aykırı haraket edenler veya mecburiyetlere uymayanlar hakkında yasaklara aykırı durum, fiili veya yerine getirmeyen mecbureyitin vasıf, miktar ve muteva ile bu fiil veya durumdan mezul tutulabilecek gerçek veya tüzel kişilerin kimliği ile ilgili bilgiler gösterilir. Zaptın hazırlanmasında mümkün olduğu taktirde sorumlu tutulabilicek kişi veya temsilcisi ile mahalli kolluk teşkilatının bir görevlisi de hazır bulundurulabilir. Ayrıca olayı gören veya bilen varsa beyanı, ismi, soyadı, adresi zapta yazılarak kendisine imzalatılır.

Ayrıca bu zapta verilen zararın veya zarar sebebiyle yapılan veya yapılacak harcamaların rakamı olarak tebpitine dair taspit zabtı da eklenir.

Tanzim edilen evrak görevlilere imzalatılarak derhal SASKİ Genel Müdürlügü’ne sunulur.

Saski Genel müdürlüğü tutulan tutanak ve zaptları Sacılığa teslim eder, Yasaklara uymayanlar Mahkemecede yargılanırlar.

Not: Bu yönetmelik 31.12.2004 tarih ve 25687 Sayılı Resmi Gazete’de “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği” yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
AKÇAYDA ENSON GÖRÜNTÜ

Elimize geçen bu evrak Sakarya Saski Genel müdürlüğü imzalı olarak onaylanmış ve ilk defa Eskiyayla Akçay Su Havzası haritası ve yönetmelik Pamukovahaber. Com tarafından yayınlanmıştır. Tüm hakları Pamukovahabere aittir. İzinsiz alıntı yapılamaz ve haritalar da izinsiz  kullanılamaz. 

Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2018, 20:25

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

SIRADAKİ HABER