Pamukova’da 460 bina Mercek Altında

İmar Affı ile 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılmış yapılar için Yapı Kayıt Belgesi verilmesi hakkında çıkarılan 3194 Sayılı İmar Kanunun Geçici. 16. Maddesine göre yapılan yapıların bir kısmının kanunsuz olduğunu gören devlet şimdi o binaları incelemeye aldı.

Pamukova’da 460 bina Mercek Altında

PAMUKOVA DA 460 BİNA KANUNSUZ OLMUŞ.

2017 tarine kadar yapılmış, ancak bir türlü imar ve ruhsatları alınamamış binaların af kapmasına alınması için yapılan yasal değişikliklere uymayanlar ve yalan beyanda bulananlara tebliğler gitmeye başladı.

İl Çevre Müdürlü tarafından Pamukova ve köyleri dail teşbit edilen yerlerin sahiplerine duyurular muhtarlar aracılğı ile gönderiliyor.

Çerve Müdürlüğü 2018 tarinde sone eren İmar Affından sonra da yasal sürecin dışına çıkarak ev Yapmaya devem edenlerin tespitlerini yaptılar. Pamukova da bu şekilde 460 bina bulunuyor.

Tebliğlerden sonra Pamukova da hareteklilik başladı. Bazıları yapılan evlerin yıkılmasının zor olduğunu söylerken yetkililer ise kanunsuz olarak tanımlanan 31 Aralık 2017 Tarihinden sora yapılmaya devam eden evlerin ise yıkılması işlemi için belediyelere de tebliğ gönderildiği, belediye yıkmazsa ücretini de ödemek durunda olduğu ve alınan ücretle yıkım işlerinin anlaşmalı başka şirket yada firmalarla yaptıracaklarını söylüyorlar.

İMAR AFFİ AYRINTILARI ŞÖYLE

18/5/2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7143 sayılı Vergi ve Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 16'ncı maddesi ile 3194 sayılı İmar Kanununa Geçici 16. madde eklenmiş ve buna göre; afet risklerine hazırlık kapsamında ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması ve imar barışının sağlanması amacıyla 31/12/2017 tarihinden önce yapılmış yapılar İçin yapı kayıt belgesi verilebileceği düzenlenmişti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

YAPI KAYIT BELGESİ VERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

Amaç ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Usul ve Esasların amacı; 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun geçici 16 ncı maddesi uyarınca Yapı Kayıt Belgesi verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. İşbu Usul ve Esaslar, Yapı Kayıt Belgesi müracaatına, Yapı Kayıt Belgesi bedelinin hesaplanması ve ödenmesine, Yapı Kayıt Belgesi verilen Hazineye ait taşınmazların satışına, Yapı Kayıt Belgesi düzenlenmeyecek yapılar ile bu belgenin düzenlenmesi safhasında yalan beyanda bulunanlar hakkında yapılacak işlemlere ilişkin hususları kapsar.

İmar Barışına (İmar Affına) Neden İhtiyaç Duyuldu?

Ülkemizdeki imara aykırı yapıların %50’in üzerinde olduğu bilinmektedir. Bu da yaklaşık olarak 13 milyon bağımsız birime tekabül etmektedir. Bu yapılarda daha çok dar gelirli vatandaşlar oturmaktadır. Yapılan yasal düzenleme ile ülkemizde imar barışını sağlamak maksadı hedeflemişti.

Hazine Taşınmazı Üzerindeki Yapıların Durumu Ne Olacak?

Hazine taşınmazı üzerindeki yapılara da yapı kayıt belgesi verilebilecektir. Hazine taşınmazı üzerindeki yapı sahipleri yapı kayıt belgesi aldıktan sonra yapının bulunduğu arsayı satın almak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığına müracaat edebilecek ve yıllardır kullandıkları arsalarını rayiç bedel üzerinden satın alabileceklerdi.

İmar Barışının Sağlayacağı Faydalar Nelerdir?

İmar Barışı’ndan faydalanan ve yapı kayıt belgesi alan yapılara elektrik, su ve doğal gaz bağlanabilecektir. Yapı Kayıt Belgesi alan binalar için yıkılma endişesi son bulacaktır. Ancak depremsellik açısından yapılarda alınması gereken her türlü tedbiri malikleri alacaklardır. İmar Kanununa göre alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen para cezaları iptal edilecektir. » Yapı kayıt sahipleri kendi mülklerini ekonomik bir değer olarak gösterebileceklerdi.

SON ÖDEME TARİHİ NEYDİ?

Yapı kayıt belgesi başvuru bedeli; arsa emlak değeri ile yapı yaklaşık maliyeti toplamı üzerinden Yapı kayıt belgesi bedeli en son 31.12.2018 tarihinde kadar yatırılabilecektir. Gerek görülmesi halinde başvuru ve ödeme süresi Bakanlar Kurulu’nca bir yıla kadar uzatılabilecektir.

Son Ödeme Tarihi Nedir?

Yapı kayıt belgesi bedeli en son 31.12.2018 tarihinde kadar yatırılabilecektir. Gerek görülmesi halinde başvuru ve ödeme süresi Bakanlar Kurulu’nca bir yıla kadar uzatılabilecekti.

Yapı Kayıt Belgesi Bedeli Nasıl Hesaplanacaktı?

Yapı kayıt belgesi başvuru bedeli; arsa emlak değeri ile yapı yaklaşık maliyeti toplamı üzerinden konutlarda %3, ticari kullanımlarda ise %5 olacak şekilde hesaplanacaktı.

ELDE EDİLEN GELİR NEREDE KULLANILACAK?

Yapı kayıt belgesinden elde edilen gelirler deprem ve afet risklerine hazırlık kapsamında ve kentsel dönüşüm çalışmalarında kullanılmak üzere bütçeye gelir olarak kaydedilecektir. Bu kapsamda kentsel dönüşüm çalışması yürüten belediyelere yüzde yüz yerli inşaat malzemelerini tercih ettikleri takdirde, sıfır faizli kredi imkanı sağlanacaktı.

YAPI KAYIT BELGESİ ALAN YAPI YENİLENEBİLECEK Mİ?

Alınacak yapı kayıt belgesi, yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerli olacaktı. Yapı kayıt belgesi düzenlenen yapıların yenilenmesi durumunda yürürlükte olan imar mevzuatı hükümleri uygulanır ve düzenlenen yapı kayıt belgesi imar açısından herhangi bir kazanılmış hak sağlamaz, müktesep oluşturmazdı.

Mehmet

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER